Ons Verbind is jouw brug naar de toekomst.

Schoolwerkbegeleiding

Veel kinderen hebben behoefte aan ondersteuning bij hun huiswerk. Uitstelgedrag, verminderde concentratie en het niet weten waar te beginnen liggen hier vaak aan ten grondslag. Schoolwerkbegeleiding richt zich op het bevorderen van de schoolse vaardigheden van kinderen en ondersteunt tegelijkertijd ouders in het stimuleren van het kind waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden van ouders. Ouderbetrokkenheid thuis heeft het meeste effect op de ontwikkeling van kinderen als ouders hun kind ondersteunen en stimuleren. Hiermee wordt de kwaliteit van de ouder-kind interactie bevorderd en dit heeft een positief effect op de leerresultaten. Ouders hebben op eigen kracht een actieve rol in de begeleiding van hun kind en krijgen tools om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat hun kind nodig heeft.

Ons Verbind onderscheidt zich door de begeleiding niet over te nemen van ouders, maar door hen in de thuissituatie te begeleiden bij het aanleren van vaardigheden zoals het bieden van structuur, discipline en planning. De schoolse vaardigheden zoals concentratie, taakgerichtheid en zelfstandigheid van een kind zijn aan het einde van het traject vergroot ten opzichte van het startpunt.

Hoe ziet de begeleiding eruit:

  • Op basis van een verwijzing van school kunnen kinderen aangemeld worden bij Ons Verbind.
  • Er wordt vervolgens een intakegesprek ingepland om de hulpvraag van school, ouders en kind vast te stellen. Daarnaast wordt de werkwijze nader toegelicht.
  • In de begeleidingsfase zal in afstemming met ouders en school een begeleidingsplan met doelen en afspraken opgesteld worden. Daarnaast wordt er met ouders en school gekeken naar de frequentie, duur van het begeleidingstraject en locatie (thuis/school) waarop schoolwerkbegeleiding gegeven kan worden.
  • Om de hulpvraag te verduidelijken en de interventie daarop af te stemmen, biedt Ons Verbind de mogelijkheid om een schoolbegeleider tijdens de lessen te laten observeren.
  • In het begeleidingstraject worden evaluatiemomenten ingepland om de voortgang van de doelen te bespreken.

Trainingen en themabijeenkomsten op scholen

Ouders hebben behoefte aan opvoedondersteuning en informatie over opvoeden en opgroeien van kinderen, maar ervaren een drempel om tijdig hulp te vragen. Ons Verbind is van mening dat het basisonderwijs middels voorlichting op scholen preventief kan insteken op het vergroten van vaardigheden en inzicht van ouders.

Ons Verbind biedt trainingen én ouderbijeenkomsten aan, waarbij ouders aan de slag gaan met interactieve oefeningen, voorlichting en tools aangeboden krijgen. Ouders krijgen de kans om op een laagdrempelige wijze ervaringen met elkaar te delen en van elkaars ervaringen te leren. Ons doel is ouders handvatten te geven en bewust te maken van de blinde vlekken in de opvoeding. Blinde vlekken die ontstaan door spelende culturele taboes. Ouders worden op een adequate manier ondersteund om de opvoeding van hun kinderen vorm te geven en tegelijkertijd zal er een brug geslagen worden naar de verwachtingen van de hedendaagse maatschappij. Het resultaat van deze bijeenkomsten is bewustwording van interculturele verschillen, het effect hiervan op het opgroeien en opvoeden van kinderen en wat je als ouder kan doen om dit voorkomen. Wij zullen gebruik maken van ervaringsdeskundigen om aansluiting te zoeken en ouders te prikkelen. Tevens zijn de thema’s gericht op onderwerpen die moeilijk bespreekbaar zijn in bepaalde culturen, hierbij kan gedacht worden aan het onderwerp seksualiteit, opgroeien in twee werelden, grenzen stellen en toezicht houden.

Hoe ziet het aanbod eruit:
De trainingen zijn voor ouders met kinderen in groepen 4, 5, 6, 7 & 8 van het basisonderwijs. Er wordt aangesloten bij de wijkprogrammering. De training wordt in zijn geheel aangeboden bestaande uit acht bijeenkomsten van 2.5 uur voor ouders.
De thema’s die aan bod komen, zijn onder andere grenzen stellen, opgroeien in twee werelden, toezicht houden en seksualiteit.
Ook bestaat de mogelijkheid om de bijeenkomsten geheel op maat, (duur, frequentie, thema’s) naar behoefte van scholen te verzorgen. Hierbij kan gedacht worden aan het verzorgen van themabijeenkomsten aan kinderen en het inzetten van koffieochtenden voor ouders waarin een thema aan bod komt.