Ons Verbind is jouw brug naar de toekomst.

Gezinsbegeleiding

Ambulante gezinsbegeleiding is bedoeld voor ouders of verzorgers met kinderen van 0 tot 18 jaar met milde tot ernstige problemen. Het kan hierbij gaan om problemen in de opvoeding, problemen met betrekking tot huisvesting, financiën en/of in de persoonlijke relatie. Het kan ook gaan over zorgen over de ontwikkeling van hun kind(eren), de opvoedsituatie of het vinden van een gezamenlijke opvoedstijl. De rol van de gezinsbegeleider is om ouders en kinderen te begeleiden en ondersteunen bij de vraagstukken die zij op dat moment hebben.

Wat doet Ons Verbind?

 • Het signaleren van de opvoedproblemen, het vroegtijdig onderkennen hiervan;
 • De eerste 6-8 weken doorlopen van de analysefase waarbij in samenspraak met het gezin een plan van aanpak wordt opgesteld;
 • Het uitvoeren van het plan van aanpak in de uitvoeringsfase waarbij gewerkt wordt aan de doelen;
 • Het geven van informatie en voorlichting over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen;
 • Het bieden van pedagogische advisering en lichte pedagogische hulp;
 • Het bieden van informele, sociale, praktische en instrumentele steun aan ouders bij de opvoeding;
 • Het bevorderen van een stimulerende pedagogische en fysieke omgeving.
 • Het natuurlijke en formeel netwerk betrekken;
 • In de laatste fase wordt een terugvalpreventieplan gemaakt met het systeem;

Hulp bij scheiding

In Nederland krijgen elk jaar 70.000 kinderen te maken met een scheiding. Als ouders uit elkaar gaan, is het belangrijk dat kinderen met beide ouders contact blijven houden. Soms verloopt de communicatie tussen beide ouders stroef waardoor de omgang niet tot stand komt met één van de ouders. Het kan ook zo zijn dat er wel al omgangsregeling vastgesteld is, maar dat deze (nog) niet van de grond komt. De begeleiding van Ons Verbind richt zich in dat geval op het verbeteren van de communicatie tussen ouders en tussen kind en ouder. Bent u gescheiden en lukt het (nog) niet om op eigen kracht met elkaar te overleggen en tot samenwerking te komen? Wij kunnen hierbij ondersteunen en begeleiden om dit in goede banen te leiden.

Ons Verbind streeft ernaar om tijdens het hulpverleningstraject in overleg met alle partijen tot goede afspraken te komen waarbij het kind centraal staat. Het doel hiervan is om een goed lopende omgangsregeling voor uw kind(eren) tot stand te brengen.

Hoe ziet de begeleiding eruit?

 • De startfase staat in teken van kennismaken met het systeem, het uitleggen van het hulpverleningstraject, het opbouwen van een werkrelatie en een analyse maken. Aan het eind van deze fase wordt op basis van de analyse een hulpverleningsplan gemaakt.
 • In de tweede fase wordt het plan uitgevoerd en blokkades in de communicatie besproken. Hierbij zal er ook aandacht zijn voor psycho-educatie aan ouders en kinderen. Er zullen gezamenlijk afspraken en oplossingen bedacht worden rondom de omgang waarbij het kind centraal staat. Het doel is dat ouders uiteindelijk de omgang zelf kunnen vormgeven.
 • In de derde fase streven wij ernaar om ouders en het netwerk de regie terug te geven. In deze fase is de omgangsfase zodanig uitgebreid en sluit deze aan bij de behoeften van de kinderen. In deze fase is het van belang dat de kinderen positief contact met beide ouders hebben. Daarnaast is het belangrijk dat ouders in staat zijn om afspraken met elkaar te maken over de kinderen. In deze fase wordt gewerkt aan een terugvalpreventieplan waarbij het netwerk ingezet kan worden.

Parellel aan het hulpverleningstraject is het voor Ons Verbind mogelijk om de omgang te begeleiden. Wij zijn flexibel waarbij de mogelijkheid bestaat om de bezoeken te begeleiden na werktijd en in het weekend.