Ons Verbind is jouw brug naar de toekomst.

Klachtenprocedure van Ons Verbind

Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar uw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij bieden u daarom drie mogelijkheden om uw klacht bij ons kenbaar te maken.

Melden bij Ons Verbind

Als u een klacht heeft, kunt u dit direct melden bij één van onze professionals. Deze zal de klacht met u bespreken en samen met u naar een oplossing zoeken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen bij de directie van Ons Verbind (via: info@onsverbind.nl ). Er wordt binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u opgenomen. De directie zal met u in gesprek gaan over uw klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen.

Externe klachtenfunctionaris

Is uw klacht onvoldoende opgelost of duurt de afhandeling langer dan zes weken, dan kunt u een klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van Ons Verbind. De klachtenfunctionaris zal u advies geven met betrekking tot de indiening van een klacht en kan u eventueel bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen. Vanzelfsprekend heeft u altijd ook het recht om rechtstreeks uw klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie.

U kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris van Ons Verbind via www.erisietsmisgegaan.nl.

Geschilleninstanties

Lost een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kunt u ervoor kiezen een rechtszaak aan te spannen, maar u kunt er ook voor kiezen om het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie van erisietsmisgegaan.nl. Geschillencommissie erisietsmisgegaan.nl voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten (en hun naasten) over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen die zijn aangesloten bij geschillencommissie erisietsmisgegaan.nl. De geschillencommissie van erisietsmisgegaan.nl is erkend onder het CIBG registratienummer CIBG EGi 27349.2.

Klachtencommissie

Als de behandeling van uw klacht en/ of bemiddeling niet tot een voor u goede oplossing heeft geleid of als u geen bemiddeling wenst dan kunt u uw klacht uiteraard ook voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie Jeugdwet van erisietsmisgegaan.nl. U kunt het geschil binnen vijf jaar na deze kennisgeving voorleggen aan de klachtencommissie.

AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Ons Verbind. Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen? Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Ons Verbind, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Ons Verbind.

Zo bereik je het AKJ: Bel naar 088 – 555 1000 Mail naar info@akj.nl.

Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.